Home > Nieuws > Nieuwsbericht
20-07-2020 Wie wil meedenken over Actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat
Wie wil meedenken over Actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat

Om de samenhang tussen de vele initiatieven op het gebied van kunststof recyclaat te bewerkstelligen en te sturen op de noodzakelijke maatregelen om het doel voor 2030 te behalen, is een Actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat noodzakelijk. Zeker gezien de huidige marktomstandigheden is de ambitie om 1.000 kton/jaar in 2030 te halen zeer uitdagend. NRK roept leden op hun kennis en ervaring in te zetten en deel te nemen aan het kernteam van dit project. 

Wat betekent dit concreet?

  • U wordt de komende maand benaderd om input te leveren voor het Actieplan, door middel een enquête en/of online interview.
  • U kunt uw reactie geven op het concept Actieplan, gericht op de korte termijn. Dit kan zowel schriftelijk of tijdens een bijeenkomst op
    8 september. Tijdens deze bijeenkomst kan ook input worden geleverd voor kortetermijnmaatregelen naar aanleiding van Covid-19 en het doorbraakproject (zie diverse lopende initiatieven). 
  • De tijdsbesteding om aan dit Actieplan bij te dragen is naar verwachting 4 tot 8 uur. 

Interesse om mee te denken?
Partners for Innovation is gevraagd om ondersteuning te leveren bij het opstellen van het Actieplan. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met penvoerder Mireille Kinket (Polymer Science Park) en voorzitter van de trekkersgroep Erik de Ruijter (NRK). Als u wilt meedenken en benaderd mag worden, stuur dan een mail aan Siem Haffmans (Partners for Innovation).

Achtergrondinformatie
Het rijksbrede programma ‘Nederland circulair 2050’ geeft de kabinetsvisie op de circulaire economie met als uiteindelijk doel om uiterlijk in 2050 geen primaire grondstoffen meer te gebruiken. Op basis hiervan zijn Transitieagenda’s opgesteld door vertegenwoordigers van bedrijfsleven, NGO’s en overheid. Voor rubber- en kunststoffen is dit doel nader uitgewerkt in de transitieagenda Kunststoffen en vervolgens vertaald naar projecten, zoals beschreven in het nationale Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023.

Diverse lopende initiatieven
Een van de projecten in het Uitvoeringsprogramma CE is het programma Toepassing Kunststof Recyclaat in nieuwe producten en verpakkingen. Beoogd wordt een groei ten opzichte van 2016 van 250 kton naar 750 kton/jaar in 2030. Onder dit programma lopen inmiddels vele initiatieven. Zo is op 7 januari 2020 de Green Deal 'Betrouwbaar bewijs voor toepassen van kunststof recyclaat' getekend. Tevens wordt er in 2020 verder gewerkt aan het opbouwen van vraaggestuurde standaarden voor kunststof recyclaat. Met NRK en NEN wordt gewerkt aan het format voor de standaarden, met WUR, Nedvang, PSP, provincies en OostNL wordt onderzoek gedaan naar de kenmerken van recyclaat en hoe die specificaties in standaarden kunnen worden opgenomen. Daarnaast start op korte termijn een zogenaamd doorbraakproject van het Versnellingshuis gericht op de ontwikkeling van de markt voor recyclaat. Ook wil het ministerie van IenW graag inventariseren welke kortetermijnmaatregelen nodig zijn om de negatieve effecten van Covid-19 op de recyclingsmarkt te mitigeren.